ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน