(New)งานบริการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี

  หลักการและเหตุผล

        เทคโนโลยีด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินความสามารถของบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสามารถในการดำเนินการทดสอบได้อย่างมีความสามารถทัดเทียมกัน และไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

            ฝ่ายประกันคุณภาพ สทน. ได้จัดทำระบบคุณภาพเพื่อการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 และอ้างอิงตามรูปแบบการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9712:2012

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1 และ ระดับ 2 ประจำปี 2563 

รายชื่อผู้สอบ/ผู้คุมสอบ สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

ประกาศผลสอบ

หมายเหตุ :ผู้สมัครสามารถยื่นความจำนงค์ขอสอบซ่อมภาคทฤษฎี และ/หรือ ภาคปฏิบัติ ได้อีก 2 ครั้ง โดยขอสอบซ่อมเฉพาะในภาค/ส่วนที่สอบไม่ผ่าน เช่น สามารถขอสอบซ่อมภาคทฤษฎีเฉพาะส่วนความรู้เฉพาะทั้งนี้ การสอบซ่อมจะกระทำได้หลังการทดสอบครั้งแรกไปแล้วอย่างน้อย 30 วัน และต้องไม่เกิน 2 ปี 

ตารางกำหนดการทดสอบ ประจำปี 2563

สาขา/ระดับ ช่วงเวลารับสมัคร วันสอบทฤษฎี วันสอบปฏิบัติ สถานที่สอบ หมายเหตุ
1. RT1 1 - 28 ก.พ. 63 26 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 สทน.องครักษ์  ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19
2. RT2 1 - 31 มี.ค. 63 27 เม.ย. 63 28-29 เม.ย 63 สทน.องครักษ์  ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19
3. RT1 1 - 31 พ.ค 63 25 มิ.ย. 63 26 มิ.ย.63 สทน.องครักษ์ พร้อมสอบซ่อมครั้งที่ 1
4. RT2 1 - 30 มิ.ย. 63 27 ก.ค. 63 28-29 ก.ค. 63 สทน.องครักษ์ พร้อมสอบซ่อมครั้งที่ 2

- วิธีการยื่นเอกสารการสมัครสำหรับผู้ขอรับการรับรองครั้งแรก

ขั้นตอนการยื่นขอการรับรอง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับการรับรอง ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

o ยื่นคำขอด้วยตัวเองที่สถาบัน ผ่านสำนักงานส่วนหน้า (Tint One-stop service) 

                     อาคาร 9 ชั้น 1 สทน.บางเขน โทร. 02-4019889 ต่อ 5990 สายตรง 02-5790743 โทรสาร 02-5790220

o ยื่นคำขอผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ทางอีเมล

                    ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

                    เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

                    หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 **หากคำขอรับการรับรองบุคลากร และเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน : เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอชำระค่าบริการ ทางอีเมล/โทรสาร หรือช่องทางอื่นที่ผู้ยื่นคำขอสะดวก**

หมายเหตุ :กรณีผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนหรืออุทธรณ์ เกี่ยวกับการให้บริการของสถาบันฯ เช่น การรับคำขอ การทดสอบ/ประเมิน และการรับรอง หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากรโดยสถาบัน หรือ ผู้ที่ได้รับการรับรอง เช่น ความสามารถจรรยาบรรณ และการอ้างอิงการรับรองไม่ถูกต้อง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ทางอีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  วิธีการเข้ารับการทดสอบ / แบบฟอร์มต่างๆ

-  ค่าธรรมเนียมในการขอรับการทดสอบ

    ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าบริการ ตามที่สถาบัน กำหนด ดังนี้

 รายการ   อัตราค่าบริการ   
 ค่าบริการรับรองบุคลากรสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1     8,025.00 บาท
 ค่าบริการรับรองบุคลากรสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 2
    16,050.00 บาท
 ค่าสอบซ่อมภาคทฤษฎี     995.10 บาท
 ค่าสอบซ่อมภาคปฏิบัติ     3,210.00 บาท

หมายเหตุ สถาบันฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17024:2012 จาก สมอ. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

            **ใบรับรองนี้มีอายุ 2 ปี และสามารถนำใบรับรองมาขอรับการทดสอบรับรองบุคลากรตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17024:2012 ภายหลังสถาบันฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

-  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 5920/1131 โทรสาร 037-392913

E-Mail : soontaree@tint.or.th / www.tint.or.th