งานบริการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย

 

การรับรองความสามารถบุคลากร

ด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17024 

 

ฝ่ายประกันคุณภาพ (ปค.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)

 

ความสำคัญของการรับรองบุคลากร

- สร้างความมั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการรับรอง มีคุณสมบัติ ความสามารถสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

- สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บุคลากรที่ได้รับการรับรอง และสร้างโอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเองสู่ตําแหน่งงานที่ก้าวหน้าขึ้น

- ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และความต้องการบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น

- สามารถทําให้เกิดการยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มการค้าเสรีอาเซียน (AEC) และในระดับโลก 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 5920/1131 โทรสาร 037-392913

E-Mail : soontareeThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.tint.or.th