Get Adobe Flash player

งานบริการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย

 

การรับรองความสามารถบุคลากร

ด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17024 

 

ฝ่ายประกันคุณภาพ (ปค.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)

 

ความสำคัญของการรับรองบุคลากร

- สร้างความมั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการรับรอง มีคุณสมบัติ ความสามารถสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

- สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บุคลากรที่ได้รับการรับรอง และสร้างโอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเองสู่ตําแหน่งงานที่ก้าวหน้าขึ้น

- ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และความต้องการบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น

- สามารถทําให้เกิดการยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มการค้าเสรีอาเซียน (AEC) และในระดับโลก 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 5920/1131 โทรสาร 037-392913

E-Mail : soontareeThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.tint.or.th

 

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.