งานบริการตรวจและออกใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อบรรจุ

งานบริการตรวจและออกใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีและอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีในอุตสาหกรรม

          การเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีจะต้องมีมาตรการป้องกัน อันตรายจากรังสี เช่น มาตรฐานของภาขนะหีบห่อที่ใช้บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับการขนส่ง เพื่อให้มีความมั่นใจด้าน ความปลอดภัยทางรังสี ก่อนจะเคลื่อนย้าย วัสดุกัมมันตรังสี จะต้องดำเนินการ ตรวจรับรองความปลอดภัยทางรังสี และติดเครื่องหมายกำกับการขนส่งทางรังสี เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศและสากล นอกจากนี้การให้บริการตรวจรับรองความปลอดภัยทางรังสีและติดเครื่องหมาย กำกับการขนส่งทางรังสี ศูนย์บริการฯ ยังให้บริการตรวจสภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีในอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็น ไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและความปลอดภัยของอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีอีกด้วย

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  1. ผู้ขอรับบริการกรอกแบบคำขอรับบริการตรวจสอบหีบห่อ/อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี
  2. นำส่งหีบห่อ / อุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมด ส่งตรวจ
  3. ชำระค่าบริการ
  4. รับผลการตรวจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับงานบริการตรวจสอบหีบห่อ

สำหรับงานบริการตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี

อัตราค่าบริการ

การตรวจวัดรังสีหีบห่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี และออกหนังสือแจ้งผลการตรวจวัดรังสี

2,000

บาท/ชิ้น

การตรวจสภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสภาพอุปกรณ์

2,000

บาท/ชุด

หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ติดต่อ

งานบริการตรวจวัดรังสีหีบห่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 1910

ส่งตรวจที่ อาคาร 24 ชั้น 1 สทน. องครักษ์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.