งานบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์

         งานตรวจหาอายุตัวอย่าง

การ ตรวจหาอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 จำเป็นต้องวัดกัมมันตภาพรังสีของคาร์บอน-14ในตัวอย่างเปรียบเทียบกับ กัมมันตภาพรังสีของสารมาตรฐาน โดยทั่วไปสารมาตรฐานที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ กรดออกซาลิก และ ANU Sucrose  จากกฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสี จะสามารถนำมาใช้ในการหาอายุของวัตถุโบราณๆได้

 

สถานที่ติดต่อ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

สำนักงานกรุงเทพฯ

เลขที่ 16 ถนน วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-4019-889,02-579-0743

โทรสาร : 02-579-0220

 

สำนักงานองครักษ์

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทรศัพท์ : 037-392-901 - 6 ต่อ 1857

โทรสาร : 037-392-912