Get Adobe Flash player

งานบริการตรวจประเมินการได้รับรังสีประจำตัวบุคคล

          การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับปริมาณรังสี ไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยตลอด 5 ปี ฉะนั้นเพื่อให้ได้รับปริมาณรังสีไม่เกินที่กฎหมายกำหนด จึงได้นำอุปกรณ์วัดรังสีบุคคลมาใช้บันทึกปริมาณการได้รับรังสี เช่น Thermoluminesscent Dosimeter (TLD) หรือ Optical Stimulated Luminescent Dosimeter (OSL) ซึ่งมีหลักการทำงานคล้ายกับ TLD ต่างกันที่ OSL ใช้แสงเลเซอร์เป็นตัวกระตุ้นให้ปล่อยอิเล็กตรอนแทนการใช้ความร้อน และก็สามารถที่จะบันทึกปริมาณรังสีได้ทั้ง บีตา แกมมา เอ็กซ์ และนิวตรอน เช่นเดียวกัน

 

ประเภทการให้บริการ

อุปกรณ์วัดรังสีประจำบุคคลชนิด Optical Stimulated Luminescent Dosimeter (OSL)

 

ขั้นตอนการบริการ

 1. ผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอใช้ OSL
 2. ศูนย์บริการฯ แจ้งตอบรับการให้บริการพร้อมรายละเอียดการใช้งาน และแจ้งอัตราค่าบริการ
 3. ผู้ขอรับบริการจ่ายค่าบริการ (ยกเว้นผู้รับบริการภายใน) สทน. รับค่าบริการและออกใบเสร็จรับเงิน
 4. ส่งการ์ด OSL ให้ผู้รับบริการสำหรับใช้งาน
 5. เมื่อการ์ดครบกำหนดการใช้งาน ผู้รับบริการจะต้องจัดส่งการ์ดกลับมาศูนย์บริการ
 6. ศูนย์บริการฯ ทำการประเมินผลและออกใบรายงานผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มประวัติผู้ขอรับบริการประเมินค่าปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล OSL (PDF EXCEL)
 • แบบคำขอรับบริการประเมินค่าปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล OSL (PDF , EXCEL)

 

อัตราค่าบริการ

การประเมินค่าปริมาณรังสีจากเครื่องวัด
รังสีประจำตัวบุคคล (OSL)

บาท/ชุด/ปี
(รายงานผลทุก 3 เดือน)

1,000

บาท/ชุด/ปี
(รายงานผลทุก เดือน)

2,000

บาท/ชุด/2 ปี
(รายงานผลทุก เดือน) กรณีสำหรับผู้ใช้บริการ
ตั้งแต่ 100 ชุดขึ้นไป)

3,600

หมายเหตุ: ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

 

เงื่อนไขการให้บริการ: 

1. ห้องปฏิบัติการฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี ประเมินค่าปริมาณรังสีประจำบุคคลโดยอ้างอิงจากคู่มือ SAFETY GUIDE No. RS-G-1.3 ของ IAEA

2. กรอกแบบฟอร์มประวัติผู้ขอริการประเมินค่าปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลให้ครบถ้วน

3. คิดค่าบริการแผ่นราย 3 เดือน 1,000 บาท/คน/ปี และรายเดือน 2,000 บาท/คน/ปี

4. หากทำแผ่นสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมแผ่นละ 1,000 บาทและจะถูกระงับการจ่ายแผ่นใหม่ให้จนกว่าจะส่งคืนหรือจนกว่าจะมีการชำระค่าเสียหาย

5. กรุณาอย่าส่งแผ่นเกินกำหนดรอบการใช้งาน จะทำให้ผลการประเมินเกิดความไม่แน่นอนในการวัด และห้องปฏิบัติการจะประเมินแผ่นที่ส่งมาล่าช้าไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้งาน

6. มีข้อสงสัยหรือเสนอแนะกรุณาติดต่อ 02-401-9889 ต่อ 1902, 1907, 1909 หรือ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. แบบฟอร์มประวัติผู้ใช้แผ่นวัดรังสีและแบบคำขอรับบริการประเมินค่าปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล   สามารถรับด้วยตนเองที่สถาบันฯหรือ  Download ได้ที่ http://www.tint.or.th

 

สถานที่ติดต่อ

งานบริการตรวจประเมินการได้รับรังสีประจำตัวบุคคล

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทรศัพท์ : 02-401-9889 ต่อ 1902,037-392-945,037-392-901-6 ต่อ 1552

โทรสาร : 037-392-945

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.