Get Adobe Flash player

งานบริการตรวจประเมินการได้รับรังสีประจำตัวบุคคล

 

 

การปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องกำเนิดรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมิน และเฝ้าระวังการได้รับรังสีในขณะที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินขีดจำกัดปริมาณรังสี เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งหรืออาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากการได้รับรังสี ห้องปฏิบัติการฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้บริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล จากแผ่นวัดรังสีชนิด Optically Stimulated Luminescence Dosimeter (OSL) ซึ่งเป็นผลึกของอะลูมิเนียมออกไซด์ สำหรับบันทึก ประเมิน และรายงานค่าปริมาณรังสี ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้ท่านสามารถนำรายงานผลการประเมินค่าปริมาณรังสีไปประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย  รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับในกรณีที่หน่วยงานของท่านใช้ปริมาณรังสีสูง

***ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขทะเบียน 1219/55***

 

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. ดาวน์โหลดแบบคำขอรับบริการ และแบบประวัติผู้ใช้งานแผ่นวัดรังสี (ด้านล่าง) กรอกรายละเอียดส่งไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
              2. ชำระค่าบริการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03267-2 ชื่อบัญชี “รายได้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ” (สถาบันเป็นหน่วยงานภาครัฐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย)      
              3. รอรับแผ่นวัดรังสีตามที่ในรอบเดือนตามที่ตกลง เมื่อใช้งานครบรอบให้นำส่งกลับมาประเมินค่า และรอรับรายงานผลภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับแผ่นวัดรังสี
              4. เมื่อใกล้ครบอายุการใช้งาน (1 หรือ 2 ปี) ทางห้องปฏิบัติการฯ จะติดต่อกลับไป เพื่อต่ออายุการใช้งาน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

              แบบคำขอรับบริการ                           pdf         excel
              แบบประวัติผู้ใช้งานแผ่นวัดรังสี           pdf         excel     ***
กรณีขอเปลี่ยนแปลง/ขอเพิ่มรายชื่อ โปรดแนบด้วย***

 

 

อัตราค่าบริการ

รายการ ประเมินทุกเดือน (บาทต่อคนต่อปี) ประเมินทุก 3 เดือน (บาทต่อคนต่อปี)
แผ่นวัดรังสีที่ลำตัว 1 ตำแหน่ง 1,926 * 963

แผ่นวัดรังสีที่ไทรอยด์ชีลด์/ข้อนิ้ว/ข้อมือ/เลนส์ตา

(กรณีไม่ได้ใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัว)

1,926 963

แผ่นวัดรังสีที่ไทรอยด์ชีลด์/ข้อนิ้ว/ข้อมือ/เลนส์ตา

(กรณีใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัวร่วมด้วย)

321 214

แผ่นวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม/พื้นที่ปฏิบัติงาน

(กรณีไม่ได้ใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัว)

1,926 963

แผ่นวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม/พื้นที่ปฏิบัติงาน

(กรณีใช้แผ่นวัดรังสีที่ลำตัวร่วมด้วย)

963 428
แผ่นวัดรังสีควบคุม 428 214

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


             
* กรณีในหน่วยงานใช้แผ่นวัดรังสีมากกว่า 50 แผ่น ประเมินทุกเดือน และมีความประสงค์ชำระเงินครั้งเดียวเพื่อใช้งานต่อเนื่อง 2 ปี อัตราค่าบริการอยู่ที่ 3,531 บาทต่อคนต่อ 2 ปี (จากปกติ 3,852 บาทต่อคนต่อ 2 ปี)

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ

              1. ห้องปฏิบัติการฯ ประเมินค่าปริมาณรังสีประจำบุคคล วิธีการตาม IAEA Safety Guide No. RS-G-1.3
              2. ห้องปฏิบัติการฯ ขออนุญาตโทรศัพท์หรืออีเมล์ไปแจ้ง ในกรณีที่พบว่าค่าปริมาณรังสีสูงจนมีโอกาสเกินขีดจำกัดปริมาณรังสีต่อปี ก่อนการจัดส่งรายงานผล
              3. ห้องปฏิบัติการฯ จะไม่รายงานผลให้ ในกรณีที่ส่งกลับมาประเมินช้ากว่า 1 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้งาน
              4. หากแผ่นวัดรังสีชำรุดหรือสูญหาย โปรดแจ้งและชำระค่าแผ่นวัดรังสีเป็นเงิน 1,000 บาทต่อแผ่น
              5. โปรดส่งแผ่นวัดรังสีกลับมาประเมินหลังจากครบระยะเวลา และส่งคืนให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับ กรณีไม่ส่งคืน 2 รอบติดต่อกัน จะถูกระงับการจัดส่งในรอบถัดไป

 

 

สถานที่ติดต่อ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
สำนักงานสาขาจตุจักร เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-401-9889 ต่อ 1142 (คุณสมควร), 1910 (คุณวรัญญา), 2405 (คุณอังคณาง)
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.