งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์ หอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์


          การตรวจวิเคราะห์หอกลั่นโดยอาศัยคุณสมบัติของรังสีแกมมาที่สามารถทะลุผ่านตัวกลางภายในหอกลั่น โดยปริมาณความเข้มของรังสีที่ผ่านขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุตัวกลางนั้นๆ เป็นการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมี เพื่อตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างภายในหอกลั่น และสภาวะการผลิตภายในหอกลั่น ที่เป็นต้นเหตุทำให้ไม่สามารถกลั่นผลผลิตได้ตามความต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณ การตรวจวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์นี้สามารถทราบผลได้ทันที และดำเนินการได้โดยไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิต ผลการตรวจวิเคราะห์หากเกิดความผิดปกติของโครงสร้างภายในหอกลั่น ก็สามารถวางแผนเตรียมการจัดหาอุปกรณ์ที่เสียหายไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และหากสภาวะการผลิตผิดปกติ ก็สามารถปรับปัจจัยการผลิต ลดการสูญเสียวัตถุดิบ ที่เป็นต้นทุนการผลิตลง การวิเคราะห์หอกลั่นเป็นส่วนหนึ่ง ของการให้บริการทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการซ่อมบำรุงอีกด้วย

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  1. ขอรับบริการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการและแจ้งรายละเอียดของหอกลั่น พร้อมทั้งวันที่ต้องการให้เข้าทำงาน
  2. ผู้ขอรับบริการกรอกรายละเอียดใน แบบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์หอกลั่นน้ำมัน (FM-NSC-23)
  3. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์หอกลั่นและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

       PDF  >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <<<

      Microsoft Word  >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <<<

 

อัตราค่าบริการ

      >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <<<

 

สถานที่ติดต่อ

งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์ หอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทรศัพท์ : 02-4019889 ต่อ 1910

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.