งานบริการฉายรังสีอัญมณี

CaptureGam

อัญมณีฉายรังสี โดยศูนย์ฉายรังสี

ศูนย์ฉายรังสีเปิดให้บริการฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสีแกมมา อิเล็กตรอน นิวตรอน และให้บริการฉายรังสีพร้อมออกหนังสือรับรองการฉายรังสี แก่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นำมาทำการทดลองฉายรังสีแกมมา หรือ อิเล็กตรอน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ฯลฯ รวมถึงการบริการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ลูกค้านำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ ณ  ศูนย์ฉายรังสี
  2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ณ ห้องรับรองลูกค้า กับเจ้าหน้าที่หรือ >>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
  3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ นับจำนวน/ชั่งน้ำหนัก ลงรายละเอียดในใบขอรับบริการ
  4. เจ้าหน้าที่ประมาณการค่าบริการ และแจ้งกำหนดรับคืนผลิตภัณฑ์
  5. ลูกค้านำเอกสารสำเนาใบขอรับบริการติดต่อขอรับคืนผลิตภัณฑ์ พร้อมชำระค่าบริการ และรับผลิตภัณฑ์คืน

งานบริการอื่นๆ

  1. งานบริการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น กระโหลกเทียม กระดูกเทียม เป็นต้น
  2. งานบริการฉายรังสีเพื่องานวิจัย และการทดลอง
  3. งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี

งานบริการฉายรังสี


 

unnamed

งานบริการฉาย

รังสีนิวตรอน (Neutron)

Picture1

งานบริการฉาย

     รังสีแกมมา (Gamma)

S 5292038

งานบริการฉาย

รังสีอิเล็กตรอน (Electron)

 

 

        ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-401-9889 เบอร์ต่อ 5923 และ 3003 หรือ www.facebook.com/GemsIrradiationCenter/