งานบริการฉายรังสี/งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

enlightened ข่าวดี ศูนย์ฉายรังสีเปิดให้บริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่2 และ 4 ของทุกเดือน และผู้ประกอบการที่ต้องการทดลองฉายรังสีในลักษณะตัวอย่าง

 

ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)ให้บริการ

  1. บริการฉายรังสีแกมมาผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เช่น อาหาร แหนม อาหารแช่เยือกแข็ง เครื่องเทศ  ผลไม้ ผลิตผลการเกษตร สมุนไพร อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปริมาณรังสีที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ยับยั้งการงอก   ชะลอการสุก  ควบคุมการแพร่พันธ์ของแมลง  ลดปริมาณปรสิต  ยืดอายุการเก็บรักษา  ลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ รายละเอียดเพิ่มเติม
  2. บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด  เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค  ยีสต์และรา  ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น วัตถุดิบสมุนไพร  แคปซูลสมุนไพร เครื่องสำอางค์ เครื่องเทศ อาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สนใจติดต่อศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

37 หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์  0-2401-9889 ต่อ 6101-5 , 063-271-6940

โทรสาร  0-2577-1945

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.