Eservice

ระบบการให้บริการออนไลน์ (e service)


ระบบงานบริการวิชาการ (การสมัครเข้าอบรมทุกหลักสูตร ของ สทน.)  http://academic.tint.or.th/

ระบบงานบริการตรวจสอบและออกใบรับรองความปลอดภัยหีบห่อทางรังสี http://nsw.tint.or.th/

ระบบงานบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ https://smart.tint.or.th/