ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม สทน.

  • ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกเป็นสายวิชาต่างๆ รวม 5 สายวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตเลือกแผนการเรียนในกลุ่มวิชาที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ภาควิชาฯมุ่งเน้นให้นิสิตได้ค้นพบศักยภาพของตนเองรวมถึงพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะตนในด้านวิชาการและการวิจัยที่เหมาะสมตามความสนใจและความถนัดเฉพาะตน ภาควิชาจึงนำนักศึกษาจำนวน 8 คนในสายวิชานิวเคลียร์ประยุกต์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฉายรังสีอัญมณีและโรงงานฉายรังสี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา