Get Adobe Flash player

ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม สทน.

 • ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกเป็นสายวิชาต่างๆ รวม 5 สายวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตเลือกแผนการเรียนในกลุ่มวิชาที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ภาควิชาฯมุ่งเน้นให้นิสิตได้ค้นพบศักยภาพของตนเองรวมถึงพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะตนในด้านวิชาการและการวิจัยที่เหมาะสมตามความสนใจและความถนัดเฉพาะตน ภาควิชาจึงนำนักศึกษาจำนวน 8 คนในสายวิชานิวเคลียร์ประยุกต์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฉายรังสีอัญมณีและโรงงานฉายรังสี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.