ราคากลางปีย้อนหลัง

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงป้อมยาม สทน. จำนวน 1 งาน