ราคากลางปีย้อนหลัง

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแผนธุรกิจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในส่วนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ระบบผลิตไอโซโทปรังสี ระบบจัดการกากกัมมันตรังสี และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน