ราคากลางปีย้อนหลัง

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560