ปีงบประมาณ 2563

ซื้อเครื่องบดตัวอย่าง และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง