ปีงบประมาณ 2560

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 16 รายการ