ปีงบประมาณ 2559

จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (VOIP) จำนวน 1 งาน