แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีย้อนหลัง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561