ปีงบประมาณ 2562

ร่าง TOR ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ การจ้างจ้างจัดกิจกรรมสื่อสารความรู้อาหารฉายรังสี ในรูปแบบนิทรรศการ อาหารปลอดภัย ด้วยการฉายรังสี จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20/09/2562 สิ้นสุด 25/09/2562

ร่างประกาศ

 

 

 

 

ร่างเอกสารประกาศ

 

 

 

ร่าง TOR