ปีงบประมาณ 2562

ร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 4 รายการ ประกาศวันที่ 15/07/2562 สิ้นสุด 22/07/2562