ปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)