นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา

          สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน 5 ด้านหลัก คือ

          สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในความปลอดภัยของการใช้เครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ (ทั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

          และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์) การจัดการและจัดเก็บกากกัมมันตรังสี ตลอดจนการป้องกันดูแลผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมิ

          ให้ได้รับผลกระทบจากรังสี

          ป้องกัน รักษา และเสริมสร้างสุขภาพ โดยทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย บำบัดและรักษาด้วยเภสัชรังสีและ

          รังสี  ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการเสริมสร้าง สุขภาพและความงาม ตลอดจนศึกษาการ

          ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับรังสีด้วยตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพในเซลล์

          เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร โดยการปรับปรุงพันธุ์พืช กำจัดศัตรูพืชและป้องกันโรคต่าง ๆ และพัฒนาวัสดุที่

          สามารถผลิตได้ในประเทศไทยเองเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่าง ประเทศ และเพื่อเติมเต็มความต้องการของทุกภาคส่วน

          ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์

          สร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในทุกแขนงของเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในศักยภาพ และ

          ความสามารถของนักวิจัย ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งแบบฟิชชั่นและฟิวชั่น พลาสมา วัสดุทางนิวเคลียร์

          อนุภาคพื้นฐาน และการตรวจสอบ/วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์

          นำเทคนิคทางนิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้กับการประเมินความเสี่ยงภัยและแจ้งเตือน ภัยทางธรรมชาติ ทั้งจากดินถล่ม

          การพังทะลายของหน้าดิน และแผ่นดินไหว ชายฝั่ง รวมถึงการสำรวจสภาพและลักษณะเฉพาะของน้ำผิวดิน น้ำบาดาล

          และการกัดกร่อนของชายฝั่งทะเลโดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์