Get Adobe Flash player

ด้านสิ่งแวดล้อม

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ การประเมินความเสี่ยงภัยและแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติ และการใช้เทคนิคไอโซโทปในทางอุทกวิทยา

 

การประเมินความเสี่ยงภัยและแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติ

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์และฟิงเกอร์พรินต์เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงภัย และการแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติ ซึ่งรวมไปถึงการประเมินอัตราการกัดเซาะชายฝั่งและ แหล่งกำเนิดของตะกอนตามแนวชายฝั่ง การสำรวจทางน้ำใต้ดินเพื่อประเมินการรั่วซึมของ อ่างเก็บน้ำ การประเมินความเสี่ยงภัยจากการกัดกร่อนหน้าดินและดินถล่ม การเตือนภัยจาก แผ่นดินไหวด้วยเทคนิคการวัดเรดอน

 

ผู้รับผิดชอบหลัก – ขนิษฐา ศรีสุขสวัสดิ์

 

การใช้เทคนิคไอโซโทปในทางอุทกวิทยา

การพัฒนาเทคนิคนิวเคลียร์และบูรณาการร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ บาดาล เช่น การสำรวจและประเมินกลไกการเกิดและการเคลื่อนตัวของน้ำบาล และการ สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในชั้นหินต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบหลัก – เกียรติพงษ์ คำดี งานวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาและบีตา วิเคราะห์โดยวิธีเพิ่มความเข้มข้น(ระเหย) วัดรังสีด้วยเครื่องวัดชนิด Low background gas proportional alpha-beta counter ค่าบริการ 1500 บาท/ตัวอย่าง

 

ผู้รับผิดชอบ – ขนิษฐา ศรีสุขสวัสดิ์

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.