Get Adobe Flash player

ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชั่น เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่นและพลาสมา การตรวจสอบ/วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์

 

เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชั่น

ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (ปปว.-1/1) ศึกษาและ ค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและแบบใหม่ ๆ งานวิจัยเพื่อร่วม ออกแบบและก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่งใหม่ และเพื่อให้มีเทคโนโลยีเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเป็นของตนเอง

 

ผู้รับผิดชอบหลัก – กลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

 

เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่นและพลาสมา

พัฒนาเครื่องมือและระบบวิเคราะห์ของเครื่องเร่งบีบพลาสมาความเข้มสูงแบบห้วง (Dense Plasma Focus) และพัฒนาการจำลองพลาสมาในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชั่น ITER Tokamak

 

ผู้รับผิดชอบหลัก – รพพน พิชา

 

การตรวจสอบ/วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์

ออกแบบและจัดทำท่อบังคับพร้อมเครื่องกำบังรังสีสำหรับลำนิวตรอน เพื่อนำมาใช้ในการ ถ่ายภาพด้วยนิวตรอน (Neutron Radiography) ทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ใช้ประโยชน์จาก การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนและเอกซเรย์เพื่อวิเคราะห์โบราณวัตถุและหลักฐานทางโบราณคดี และวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของชิ้นงานที่ได้รับเอกซเรย์

 

ผู้รับผิดชอบหลัก

การออกแบบและจัดทำท่อบังคับพร้อมเครื่องกำบังรังสีสำหรับลำนิวตรอน – กลุ่มปฏิบัติการ เทคโนโลยีนิวเคลียร์

การถ่ายภาพด้วยนิวตรอน (Neutron Radiography) – วิเชียร รตนธงชัย

การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของชิ้นงานที่ได้รับเอกซเรย์ – ศรินรัตน์ วงษ์ลี

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.