Get Adobe Flash player

เศรษฐกิจและการสร้างรายได้

1.งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน

มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน หรือผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ จึงทำให้มีงานวิจัยที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น การประยุกต์ใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ การวิเคราะห์ผลของรังสีแกมมา ลำอิเล็กตรอนและเอกซเรย์ ต่อสารสมุนไพรชนิดต่าง ๆ และผลของลำอิเล็กตรอนและรังสีแกมมาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง

              

ผู้รับผิดชอบหลัก

              การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ – วชิราภรณ์ ผิวล่อง

              การวิเคราะห์ผลของรังสีต่อสารสมุนไพรชนิดต่าง ๆ – วชิราภรณ์ ผิวล่อง

              ผลของลำอิเล็กตรอนและรังสีแกมมาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง – สุชาดา  เสกสรรค์วิริยะ

 

2.การทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศและเติมเต็มความต้องการภายในประเทศ

พัฒนาวัสดุ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศและเติมเต็มความต้องการภายในประเทศทั้งในด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์ เช่น แผ่นกรอง เมมเบรนแทรคเอตช์ แผ่นปิดแผลจากไหมและไคโตซาน พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงสำหรับใช้ในการเกษตร พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการฉายรังสีอาหารและเวชภัณฑ์ ตัวเร่งปฏิกิริยาแรเอิร์ทเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานทางเลือก

             

ผู้รับผิดชอบหลัก

             แผ่นกรองเมมเบรนแทรคเอตช์ – พิพัฒน์ พิเชษฐ์พงศ์

             แผ่นปิดแผลจากไหมและไคโตซาน – พิมพ์พร อุทยารัตน์

             พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงสำหรับใช้ในการเกษตร – พิริยาธร สุวรรณมาลา

             พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการฉายรังสีอาหารและเวชภัณฑ์ – เกศินี เหมวิเชียร

             ตัวเร่งปฏิกิริยาแรเอิร์ทเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานทางเลือก – ดุษฎี รัตนพระ

 

3.การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร

นำเทคนิคทางนิวเคลียร์ เช่น การฉายรังสีแกมมา การใช้ลำอิเล็กตรอน มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร เช่น การบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์และระบุสายพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย การฉายรังสีเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริกการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ประโยขน์จากสารสกัดโปรตีนไหมและสารละลายไคโตซาน การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน

 

ผู้รับผิดชอบหลัก

             การบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์และระบุสายพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย – อาภรณ์ บุษมงคล

             การฉายรังสีเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว – วิชัย ภูริปัญญาวานิช

             การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก – วิชัย ภูริปัญญาวานิช

             การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ประโยขน์จากสารสกัดโปรตีนไหมและสารละลายไคโตซาน – ปรารถนา คิ้วสุวรรณ, ธีรนันท์ แตงทอง

             การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน – วณิช ลิ้มโอภาสมณี

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.