Get Adobe Flash player

ด้านสุขภาพ

 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ เภสัชรังสีและไอโซโทปรังสี ชีววัสดุและสมุนไพร และการวิเคราะห์ผลจากการได้รับรังสี

 

1.เภสัชรังสีและไอโซโทปรังสี

พัฒนาเภสัชรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็งที่พบมากในประเทศไทย เช่น มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งการพัฒนานี้รวมไปถึงการเตรียมสารไอโซโทปรังสี และการพัฒนาวิธีการวินิจฉัย นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเพื่อศึกษาระบบการผลิตเครื่องกำเนิดไอโซโทปรังสี การพัฒนาเครื่องทำภาพถ่ายรังสีสำหรับสัตว์ทดลอง และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติยังมีการเตรียมแผนงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากเครื่องไซโคลตรอนที่มีการวางแผนจะก่อสร้างในอนาคตอีกด้วย

             

ผู้รับผิดชอบหลัก

             เภสัชรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็ง – นิภาวรรณ ปรมาธิกุล, กนกพร บุญศิริชัย, สุวิมล เจตะวัฒนะ, วิราณี ศรีเวียง

             ระบบการผลิตเครื่องกำเนิดรังสี – กลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

             การพัฒนาเครื่องทำภาพถ่ายรังสี – กลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

 

2.ชีววัสดุและสมุนไพร

พัฒนาวัสดุอุปกรณ์สำหรับประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ เช่น การพัฒนาแผ่นกรองเมมเบรนแทรคเอตช์ และงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้รังสีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เช่น การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ตลอดจนงานพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยางเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและรังสีแกมมา

             

ผู้รับผิดชอบหลัก

             การพัฒนาแผ่นกรองเมมเบรนแทรคเอตช์ – พิพัฒน์ พิเชษฐ์พงศ์

             การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ – วชิราภรณ์ ผิวล่อง

             การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยาง – พิริยาธร สุวรรณมาลา

 

3.การวิเคราะห์ผลจากการได้รับรังสี

วิเคราะห์ผลดีและผลเสียต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับรังสี เช่น การศึกษาผลกระทบของการได้รับรังสีด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเซลล์เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ และการศึกษาศักยภาพของรังสีต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติการก่อภูมิแพ้ในอาหารทะเล

             

ผู้รับผิดชอบหลัก

             การศึกษาผลกระทบของรังสีด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเซลล์ – พิมพ์พร อุทยารัตน์

             การศึกษาศักยภาพของรังสีต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติการก่อภูมิแพ้ในอาหารทะเล – เสาวพงศ์ เจริญ

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.