Get Adobe Flash player

ด้านความปลอดภัย

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การป้องกันผลกระทบจากรังสี และการจัดการและจัดเก็บกากกัมมันตรังสี

 

1.ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ทำการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเครื่องปฏิกรณ์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้สารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกไปสู่ภายนอก ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของอุบัติเหตุในเครื่องปฏิกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

             

ผู้รับผิดชอบหลัก – กัมปนาท ซิลวา

 

2.การป้องกันผลกระทบจากรังสี

พัฒนาอุปกรณ์กำบังรังสีประจำตัวบุคคล เสื้อผ้าชุดปฏิบัติการสำหรับทำงานที่เกี่ยวข้องกับรังสี โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีในประเทศไทย และศึกษาการเคลื่อนที่ของสารกัมมันตรังสีด้วย Monte Carlo Simulations ทั้งในกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และการใช้รังสีทางการแพทย์ เพื่อหามาตรการความปลอดภัยทางด้านรังสี

             

ผู้รับผิดชอบหลัก – อุดร ยังช่วย

 

3.การจัดการและจัดเก็บสารกัมมันตรังสี

ศึกษาการจัดการและจัดเก็บสารกัมมันตรังสีระดับต่ำ ซึ่งอาจเกิดจากการทดลองภายในสถาบันฯ หรือหน่วยงานอื่นที่ใช้สารกัมมันตรังสี รวมทั้งศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี เช่น ปริมาณไอโซโทปรังสีในดิน หรือในแหล่งน้ำรอบบริเวณอาคารจัดเก็บกากกัมมันตรังสีของศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ องครักษ์

             

ผู้รับผิดชอบหลัก

             สารกัมมันตรังสีระดับต่ำ - จันทนี  แจ่มแสงทอง

             การศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี - ขนิษฐา  ศรีสุขสวัสดิ์

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.