Get Adobe Flash player

นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา

          สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน 5 ด้านหลัก คือ

          สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในความปลอดภัยของการใช้เครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ (ทั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

          และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์) การจัดการและจัดเก็บกากกัมมันตรังสี ตลอดจนการป้องกันดูแลผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมิ

          ให้ได้รับผลกระทบจากรังสี

          ป้องกัน รักษา และเสริมสร้างสุขภาพ โดยทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย บำบัดและรักษาด้วยเภสัชรังสีและ

          รังสี  ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการเสริมสร้าง สุขภาพและความงาม ตลอดจนศึกษาการ

          ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับรังสีด้วยตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพในเซลล์

          เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร โดยการปรับปรุงพันธุ์พืช กำจัดศัตรูพืชและป้องกันโรคต่าง ๆ และพัฒนาวัสดุที่

          สามารถผลิตได้ในประเทศไทยเองเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่าง ประเทศ และเพื่อเติมเต็มความต้องการของทุกภาคส่วน

          ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์

          สร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในทุกแขนงของเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในศักยภาพ และ

          ความสามารถของนักวิจัย ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งแบบฟิชชั่นและฟิวชั่น พลาสมา วัสดุทางนิวเคลียร์

          อนุภาคพื้นฐาน และการตรวจสอบ/วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์

          นำเทคนิคทางนิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้กับการประเมินความเสี่ยงภัยและแจ้งเตือน ภัยทางธรรมชาติ ทั้งจากดินถล่ม

          การพังทะลายของหน้าดิน และแผ่นดินไหว ชายฝั่ง รวมถึงการสำรวจสภาพและลักษณะเฉพาะของน้ำผิวดิน น้ำบาดาล

          และการกัดกร่อนของชายฝั่งทะเลโดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.