Get Adobe Flash player

งานวิจัยและพัฒนา

News & Highlights

วิสัยทัศน์ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

              เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ

พันธกิจของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

          1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อแก้ปัญหาและ ตอบสนองความต้องการของประเทศ

              ทดแทนการนำเข้าและเพื่อได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

          2. งานวิจัยและพัฒนาครอบคลุมถึงงานวิจัยด้านความปลอดภัย สุขภาพ เศรษฐกิจและการสร้างรายได้

              เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสิ่งแวดล้อม

          3. สร้างเครือข่ายโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

          4. ให้ความรู้และสนับสนุนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ

          5. เสนอและเผยแพร่ผลงานการวิจัย

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.