Get Adobe Flash player

ห้องปฏิบัติการไอโซโทปไฮโดรโลยี

ห้องปฏิบัติการไอโซโทปไฮโดรโลยี

          ห้องปฏิบัติการทางด้านไอโซโทปไฮโดรโลยีสามารถพัฒนาไปได้มาก ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการกำหนดค่าอายุก็มีอีกหลายเทคนิค เช่น TL Dating, ESR, K-Ar และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ ได้อีก ถือเป็นอีกแนวทางของการทำวิจัยเพื่อนำไปสู่งานบริการใหม่ๆ ในอนาคต ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทางด้านไอโซโทปไฮโดรโลยี ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่

 

งานคาร์บอน-14

งานคาร์บอน-14 ในปัจจุบันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานหลายๆ ด้าน เช่น

 1. งานการหาอายุวัตถุโบราณด้วยวิธีคาร์บอน-14
 2. งานทางด้านธรณีวิทยา เช่นงานหาอายุน้ำบาดาล
 3. งานทางด้านการพิสูจน์ปริมาณ Bio based ในผลิตภัณฑ์พลาสติก
 4. งานวิเคราะห์ปริมาณ Bio diesel

 

งานคาร์บอน-14 ในปัจจุบัน มีวิเคราะห์การวิเคราะห์อยู่ทั้งหมด 3 วิธี คือ

 1. การดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
 2. การสังเคราะห์เบนซีน
 3. การวิเคราะห์โดยใช้ AMS ในห้องปฏิบัติการฯ มีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 และ 2 ซึ่งงานทั้งหมดนี้มีอยู่ที่ สทน. องครักษ์ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

 

งานวิเคราะห์ปริมาณตริเตรียมระดับต่ำในน้ำบาดาล

งานวิเคราะห์ปริมาณตริเตรียมระดับต่ำในน้ำบาดาลสามารถนำมากประยุกต์ใช้ประโยชน์ ได้แก่

 1. งานทางด้านธรณีวิทยา เช่น หาอายุของน้ำบาดาลในน้ำที่มีอายุใหม่
 2. งานทางด้านความปลอดภัย ตรวจวัดปริมาณตริเตรียมในน้ำฝน เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามเรื่องการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ และการปนเปื้อนของตริเตรียมในน้ำฝน
 3. งานตรวจวัดให้กับเอกชน

 

งานวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียร

งานวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรสามารถนำมากประยุกต์ใช้ประโยชน์ ได้แก่

 1. งานทางด้านธรณีวิทยา เช่น นำไปใช้ในการหาแหล่งที่ของน้ำ
 2. นำไปใช้ในการหาแหล่งที่มาของวัตถุต่างๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำผลไม้ และอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.