ข้อบังคับ/ระเบียบการบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับ/ระเบียบการบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับคระกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยการย้าย พ.ศ.๒๕๕๙

 

ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

 

ระเบียบสวัสดิการ ๒๕๖๐