มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

กรอบแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของ สทน.