จัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเลขที่โครงการ หัวเรื่อง วันที่ประกาศ ฮิต
64110013664 Turbomolecular Pump 1 เครื่อง
2021-11-22 1
64110013664 รถโฟล์คลิฟไฟฟ้า ขนาด 2.5 ตัน
2021-11-22 1
64110013664 เครื่องฉายแอลซีดี 15 เครื่อง
2021-11-22 1
64110013664 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาดบรรทุก 2 ตัน 1 คัน
2021-11-22 1
64110013664 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ (Cooled Incubator) 2 เครื่อง
2021-11-22 1
64110013664 ระบบป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Access Control) 1 ระบบ
2021-11-22 1
64110020240 จ้างทำความสะอาดงานแม่บ้านและงานสวนประจำ สทน.องครักษ์ จำนวน 1 โครงการ
2021-11-22 0
64110020156 จ้างเหมาทำความสะอาด สทน.จตุจักร จำนวน 1 โครงการ
2021-11-19 2
64110020210 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดหญ้า สทน.คลองห้า จำนวน 1 โครงการ
2021-11-19 0
64110017193 โครงการเช่าใช้บริการสัญญาณสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน
2021-11-17 7
64110013597 จ้างจัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2565 จำนวน 1 โครงการ
2021-11-15 12
64110010424 ทำชุดแม่พิมพ์เครื่อง Survey meter จำนวน 1 งาน
2021-11-12 13
64110005603 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ โครงการ
2021-11-05 7
64100014566 จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน สทน.องครักษ์ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน
2021-10-25 10
64100007560 จ้างจัดหาสัญญารับประกันอุปกรณ์โครงการพัฒนาวงจรเครือข่ายสื่อสารสำรองแบบไร้สาย จำนวน ๑ งาน
2021-10-14 14
64100005056 จ้างทำความสะอาดงานแม่บ้านงานดูแลสวน และช่างดูแลอาคารประจำ สทน.องครักษ์ สทน.จตุจักร และสทน.คลองห้า จำนวน 1 โครงการ
2021-10-12 16
64100000626 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2021-10-04 21
64090046414 จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ การเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการใบอนุญาตส่ง หรือพาวัตถุอันตราย หรือสัตว์ไปกับอากาศยาน ผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน ๑ โครงการ
2021-10-01 16
64090042398 โครงการต่อสัญญาเช่าใช้บริการระบบ e-mail ระยะเวลา ๑ ปี
2021-09-29 20
64090042439 โครงการต่อสัญญาการให้บริการสนับสนุนระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบ Software Defined WAN (SD WAN) จำนวน ๑ งาน
2021-09-29 15
64090029118 โครงการต่อสัญญาบริการสนับสนุน Software และ Hardware ระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ งาน
2021-09-27 17
64090024385 จ้างทำความสะอาด งานแม่บ้านและงานสวนประจำ สทน. องครักษ์ จำนวน ๑ โครงการ (จำนวน 2 เดือน)
2021-09-22 18
64090028061 โปรแกรม RELAP5-3D (Multi-Use Participants) จำนวน 1 โปรแกรม
2021-09-22 17
64090017615 จ้างสำนักงานเอกชนสอบบัญชี ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน ๑ โครงการ
2021-09-21 19
64090025130 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓๐ ชุด
2021-09-21 17
64090026537 จ้างพัฒนาระบบการเพิ่มความเข้มข้นของทริเทียมระดับต่ำยิ่งยวด จำนวน 1 งาน
2021-09-21 19
64090010397 จ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ XRD จำนวน ๑ ชุด
2021-09-17 19
64090012989 บริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่และทรัพย์สินของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จำนวน ๑ งาน
2021-09-16 22
64090011003 โครงการต่อสัญญาบริการปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับงานบริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server Virtualization) จำนวน ๑ งาน
2021-09-10 22
64090007412 แกลเลียมเจนเนอเรเตอร์ (Ge-68/Ga-68 Generator) จำนวน ๒ ชุด
2021-09-08 22
64090009074 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ
2021-09-08 22
64090002689 อะไหล่สำรองของเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและเอกซ์เรย์ จำนวน ๒๐ รายการ
2021-09-07 19
64090000454 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 โครงการ
2021-09-02 21
64090001279 จ้างบริการสนันสนุนระบบ ERP (Consulting and Technical Support) จำนวน ๑ งาน
2021-09-02 21
64080029414 ซื้อแผ่นวัดรังสีโอเอสแอลและอุปกรณ์ จำนวน 6,230 แผ่น
2021-09-01 19
64080031740 จ้างเหมารถบัสรับ - ส่ง พนักงาน จำนวน 2 คัน
2021-09-01 20
64080023071 จ้างเหมารถบัสรับ-ส่ง พนักงาน จำนวน 2 คัน
2021-08-27 25
64080011896 ซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบโครงสร้างใต้น้ำ จำนวน ๑ ชุด
2021-08-25 23
64080012743 จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย สทน. องครักษ์ จำนวน ๑ งาน
2021-08-24 20
64080014349 จ้างจัดส่งเภสัชภัณฑ์รังสี สำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพและต่างจังหวัด จำนวน 1 งาน
2021-08-20 20
64080015325 Mo-99/Tc-99m Generator จำนวน ๑๐๐ ชุด
2021-08-20 21
64080009079 ซื้อชุดแผ่นฟิลเตอร์ทดสอบคุณภาพลำรังสีเอ็กซ์ จำนวน ๑ ชุด
2021-08-18 25
64080008610 ทำชุดแม่พิมพ์เครื่อง Survey meter จำนวน ๑ งาน
2021-08-16 24
64080009180 จ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานสำหรับศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ
2021-08-16 20
64080010918 สารละลายไอโอดีน-131 จำนวน 51 งวด
2021-08-16 18
64080006081 จ้างทำแบบจำลองการไหลของน้ำบาดาลของพื้นที่เจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 งาน
2021-08-13 23
64070022334 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฉายรังสีประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2021-08-09 23
64070005036 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ระบบ
2021-07-21 24
64070005242 จ้างปรับปรุงอาคารปฎิบัติการ ศูนย์ฉายรังสี คลองห้า จำนวน 1 งาน
2021-07-15 21
64060018127 อะไหล่สำรองเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและระบบสายพานลำเลียง จำนวน 13 รายการ
2021-06-25 18
64050014454 หมึกพิมพ์ จำนวน 104 รายการ
2021-06-02 19
64050014684 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 330 ชุด
2021-06-01 22
64050006459 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ สทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงระยะเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
2021-05-18 20
64040004933 ต่ออายุฐานข้อมูล Science Direct ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-04-21 19
64040001020 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวนโยบายการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
2021-04-07 21
64030017815 จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีแกมมา โดยไอโซโทปรังสี Co-60 สทน.องครักษ์ จำนวน 1 งาน
2021-03-25 17
64030012741 กระบอกสูบลม จำนวน 3 รายการ
2021-03-22 18
64030012789 ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ปี 2
2021-03-19 16
64030012434 วัสดุอะไหล่สำรองของระบบวัดและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ จำนวน 3 รายการ
2021-03-18 19
64030007185 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวนโยบายการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
2021-03-10 18
64030001763 จ้างทำโครงการสื่อสารความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่ชุมชน จำนวน 1 งาน
2021-03-05 25
64030002587 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) งานบริการสอบเทียบ
2021-03-03 20
64030000320 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
2021-03-02 18
64020018609 จ้างพัฒนาช่องทาง Social Media ของ สทน.ครบวงจร จำนวน 1 งาน
2021-03-01 18
64020018623 สร้างสถานีสื่อสารออนไลน์ผ่าน YouTube Channel
2021-03-01 20
64020010989 ปรับปรุงเสาตรวจวัดอากาศ จำนวน 1 งาน
2021-02-18 17
64020005204 ปรับปรุงห้องผลิตที่อาคาร ๑๙ สทน. บางเขน จำนวน ๑ งาน
2021-02-09 17
64010026376 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหาร จำนวน 1 โครงการ
2021-02-02 17
64010019953 จ้างซ่อมระบบควบคุมเครื่องฉายรังสีแกมมา จำนวน 1 งาน
2021-01-27 15
64010000347 จ้างสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2564
2021-01-11 21
64010000417 สื่อสารการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564
2021-01-08 21