จัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเลขที่โครงการ หัวเรื่อง วันที่ประกาศ ฮิต
64117281914 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2565 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-26 1
64107040209 ประกวดราคาจ้างสำนักงานเอกชนสอบบัญชี ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-22 0
64117109716 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-08 8
64097322945 ประกวดราคาซื้อแกลเลียมเจนเนอเรเตอร์ (Ge-68/Ga-68 Generator) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-10-19 17
64097338028 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-10-15 17
64087282674 ประกวดราคาจ้างจ้างทำแบบจำลองการไหลของน้ำบาดาลของพื้นที่เจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-09 58
64087451597 ประกวดราคาจ้างทำชุดแม่พิมพ์เครื่อง Survey meter จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-09 22
64097008787 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฎิบัติการ ศูนย์ฉายรังสี คลองห้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-08 52
64097205624 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานสำหรับศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-08 23
64087327385 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานสำหรับศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-03 21
64087623428 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบโครงสร้างใต้น้ำ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-03 26
64097019484 ประกวดราคาจ้างเหมารถบัสรับ - ส่ง พนักงาน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-03 24
64097053216 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-03 20
64087320498 ประกวดราคาซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-02 20
64087495635 ประกวดราคาจ้างจัดส่งเภสัชภัณฑ์รังสี สำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพและต่างจังหวัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-02 25
64087502491 ประกวดราคาซื้อMo-99/Tc-99m Generator จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-02 20
64077544429 ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 330 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-08-26 24
64067400704 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 104 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-07-14 23
64037467791 ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-04-26 23
64047115903 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวนโยบายการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2021-04-19 22
64037029369 ประกวดราคาจ้างพัฒนาช่องทาง Social Media ของ สทน.ครบวงจร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-04-08 24
64037199848 ประกวดราคาจ้างทำโครงการสื่อสารความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่ชุมชน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-31 28
64037018261 ประกวดราคาจ้างสร้างสถานีสื่อสารออนไลน์ผ่าน YouTube Channel ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-22 29
64027385618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสาตรวจวัดอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-15 20
64037100993 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) งานบริการสอบเทียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-09 25
64017154957 ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ๖ ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-23 23
64017489381 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมการบริการประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-19 23
64027032959 ประกวดราคาซื้อเครื่อง Capillary Electrophoresis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-19 24
64017147581 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-15 19
64017482848 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัด-รับสัญญาณ DAQ จากการทดลองชุดอุปกรณ์ควบคุมความดันอัตโนมัติ Mass flow meter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-11 18
64017488794 ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้าศักย์สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-11 19
64017205115 ประกวดราคาจ้างจ้างสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-01 20