จัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเลขที่โครงการ หัวเรื่อง วันที่ประกาศ ฮิต
64117281914 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2565 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-26 0
64117362646 สอบเทียบเครื่อง Conductivity sensors และ TOC sensors จำนวน 1 งาน
2021-11-26 0
64117379728 จ้างเหมาทำความสะอาด สทน.จตุจักร จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 4 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-26 0
64117408849 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดหญ้า สทน.คลองห้า จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 4 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-26 0
64117416329 จ้างทำความสะอาดงานแม่บ้านและงานสวนประจำ สทน.องครักษ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-26 0
64117433867 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 10 เดือน (นางสาวอริสา ไทยเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-26 0
64117440443 จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ เดือน (นางสาวภัทรนิภา กันหะคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-26 0
64117259001 จ้างค่าบริการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุ จำนวน 2 ตัวอย่าง และค่าส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-25 0
64117319403 จ้างเหมาปลูกและดูแลผัก จำนวน 10 เดือน (นางประเทือง ชูสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-25 0
64117312804 จ้างซ่อมและเปลี่ยนระบบทำความเย็นของเครื่องทำแห้งระบบสุญญากาศ (Freeze Dryer) ยี่ห้อ LSI รุ่น Quanta จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-24 0
64107069183 ซื้อแผ่นให้ความร้อน (Hot Plate) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-23 1
64117124071 ซื้อสติกเกอร์ Transfer Paper label จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-23 0
64107040209 ประกวดราคาจ้างสำนักงานเอกชนสอบบัญชี ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-22 0
64107070665 ซื้อตู้ดูดความชื้นตัวอย่าง (Desiccator) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-22 1
64117187551 ซื้อIridium-192 จำนวน ๑ ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-22 3
64117142293 ซื้อสารกัมมันตรังสี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-19 2
64117292259 เช่าใช้บริการสัญญาณสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-19 0
64107070191 ซื้อตู้อบตัวอย่าง (Hot Air Oven) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-18 6
64117072151 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 123 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-18 7
64097659611 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-16 9
64097664186 ซื้อตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-16 8
64097671560 ซื้อตู้อบลมร้อน (Oven) ขนาด 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-16 9
64097672468 ซื้อตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-16 8
64097662456 ซื้อตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาด 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-15 7
64117071620 จ้างปรับปรุงระบบระบายความร้อนอาคารเครื่องเร่งอนุภาค ศูนย์ฉายรังสีคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-15 9
64117214215 จ้างโครงการต่อสัญญาการให้บริการสนับสนุนระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบ Software Defined WAN (SD WAN) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-15 11
64117077048 จ้างปรับปรุงหอระบายความร้อน 700 ตัน ของเครื่องปฏิกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-12 10
64117159577 จ้างปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-11 11
64107316239 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-09 11
64117045555 จ้างดำเนินการบรรจุสารสะอาด Novec 1230 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและเปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-09 11
64117062245 จ้างที่ปรึกษาจ้างพัฒนาระบบการเพิ่มความเข้มข้นของทริเทียมระดับต่ำยิ่งยวด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-09 13
64097758746 ซื้อโปรแกรม RELAP5-3D (Multi-Use Participants) จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-08 11
64117109716 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-08 10
64107312708 จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ สทน.องครักษ์ คลองห้า และจตุจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-05 11
64097568581 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-04 10
64107290158 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติการนักวิจัยโครงการฯ จำนวน 11 เดือน (นางสาวขวัญจิรา ตั้งพงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-29 12
64107321035 เช่าโครงการต่อสัญญาเช่าใช้บริการระบบ e-mail ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-29 11
64107267349 เช่าใช้บริการสัญญาณสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-28 9
64107267291 จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน สทน.องครักษ์ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-26 10
64107099624 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-20 14
64097322945 ประกวดราคาซื้อแกลเลียมเจนเนอเรเตอร์ (Ge-68/Ga-68 Generator) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-10-19 13
64097338028 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-10-15 16
64107111814 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักการเงินและบัญชี จำนวน 12 เดือน (นางสาวพิยดา พันธ์สมบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-15 14
64107150817 จ้างเหมาปฏิบัติงานช่างเทคนิค ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 (นายอำนาจ สุขแสงเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-15 16
64107153647 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-15 12
64107064852 จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน (นายปุณณภพ โสภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-12 19
64097438611 ซื้ออุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาน (Signal Conditioners) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-11 12
64097829213 ซื้อโครงการต่อสัญญาบริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบจองรถและระบบแจ้งซ่อม ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-11 11
64097542653 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-08 17
64107024806 จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ การเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการใบอนุญาตส่ง หรือพาวัตถุอันตราย หรือสัตว์ไปกับอากาศยาน ผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-06 14
64097716557 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
2021-10-04 15
64097868609 จ้างตรวจสอบผลการจัดทำข้อมูลประมวลผลเงินเดือน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-01 15
64097360830 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องกรองความกระด้างน้ำ (Softener) สทน. คลองห้า ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-30 16
64097454830 จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) 3 เครื่อง สทน. คลองห้า ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-30 18
64097611893 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดหญ้า สทน. คลองห้า ( 2 เดือน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-30 18
64097627287 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติการนักวิจัยโครงการฯ จำนวน 12 งวด (นางสาวสุธาสินี โกธายี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-30 16
64097634495 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติการนักวิจัยโครงการฯ จำนวน 12 เดือน (นางสาวอัมพร ขันตินุกูลธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-30 21
64097693587 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักสื่อสารองค์กร จำนวน 12 เดือน (นางวีณารัตน์ ลาภถาวร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-30 16
64097697629 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ จำนวน 12 เดือน (นางปวีณา มานมาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-30 17
64097747127 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาค่าอายุและปริมาณชีวมวลในตัวอย่างโดยเทคนิค Accelerator Mass Spectrometry (AMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-30 15
64097379972 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ จำนวน ๑๒ เดือน (นางสาวศุภรัตน์ บุญมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 14
64097477022 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างเทคนิค (นายภูวดล เกตุประเสริฐ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 16
64097575616 จ้างดำเนินการออกของที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ รายการสารละลายไอโอดีน-131 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 16
64097576321 จ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงาน (นางสาววิภาพร บุญชู) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 14
64097630175 จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน (นายระชัย ตัณฑ์อำไพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 15
64097630804 จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน (นางสาววิภาวี ศิลประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 15
64097645782 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๒ เดือน (นางสาวเหมวรรณ แสงเรืองอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 14
64097646875 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 13
64097647114 จ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับ One Stop Service จำนวน 12 เดือน (นางสาววชิราพร ประทุมศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 15
64097647328 จ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นายสมพร จิตจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 16
64097647624 จ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับ One Stop Service จำนวน ๑๒ เดือน (นางสาวจิราภา ไหมสมบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 15
64097647651 จ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นายทรงวุฒิ กริ่มใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 15
64097648204 จ้างเหมาปฏิบัติงานพนักงานทั่วไป จำนวน ๑๒ เดือน (นายธงชัย ปานพรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 15
64097648796 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (นางสาวภาวัชญา เนติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 14
64097648798 จ้างจัดส่งพัสดุของศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 15
64097649124 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ จำนวน 12 เดือน (นางสาวนันทกานต์ สายแก้วเกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 16
64097693069 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 12 เดือน (นายธีรนัย เปลี่ยนสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 15
64097700524 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัสดุ จำนวน 12 เดือน (นางสาวกมลทิพย์ ศิลประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 12
64097701285 จ้างบำรุงระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (VoIP) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 13
64097745909 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 12 เดือน (นางสาวฑิตฐิตา มีลาภ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 16
64097746928 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 12 เดือน (นายบดินทร์ วีระสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 14
64097749953 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 12 เดือน (นางสาววราภรณ์ คำมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 14
64097757970 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 12 เดือน (นางสาวแทนธาวัลย์ เพชรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 13
64097758590 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 12 เดือน (นางสาวปริม จันทร์กลิ่นหอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 14
64097772515 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นาง ฉันทนา ทิพย์ชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 14
64097773663 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องทดลอง จำนวน 12 เดือน (นางทองเมือง สุขสวัสดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 14
64097775009 จ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง จำนวน 12 เดือน (นางสาวสุพนิดา ประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 15
64097796783 จ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาป ภายใน สทน. องครักษ์ สทน. จตุจักร และ สทน. คลองห้า (ศน.) ของ สทน. ปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-29 15
64087313106 จ้างจัดทำชุดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ สทน. โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 13
64097061143 จ้างจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 13
64097459984 จ้างเหมาทำความสะอาด สทน. จตุจักร ( 2 เดือน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 14
64097476111 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 12 เดือน (นางสาวปริศนา วังสตัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 12
64097476490 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างเทคนิค จำนวน 12 เดือน (นายศุภชัย ทับทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 14
64097476689 จ้างเหมาปฏิบัติงานพนักงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นายพรชัย ราชภักดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 14
64097476901 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างเทคนิค จำนวน 12 เดือน (นายสำเริง แจ้งสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 13
64097477026 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 12 เดือน (นางสาววิภาวรรณ ศรีวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 15
64097526548 จ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ XRD จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 15
64097528097 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นางสาววรรณา คงเสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 14
64097528257 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 12 เดือน (นายธีรพงค์ มณีดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 13
64097605654 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานห้องทดลอง (นางสุนิษา พลูศรี) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 12
64097613774 จ้างส่งเอกสารกระทรวงฯ และจ้างส่งเอกสารสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 11
64097636964 จ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านชีววิทยาโมเลกุล จำนวน 12 เดือน (นางสาวรวิพร ขำสวัสดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 14
64097640296 จ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นางสาวสมอน คงคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 13
64097641998 จ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นางสาววิภารัตน์ แซ่ลิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 14
64097643881 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติการนักวิจัย จำนวน 12 เดือน (นางสาวชลธาร ชูวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 14
64097648194 จ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นายเปีย อานุรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 12
64097649483 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ จำนวน 12 เดือน (นายภานุสรณ์ เอี่ยมจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 12
64097691219 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (นางสาวสมใจ งามจบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 12
64097694509 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 12 เดือน (นางสาวธัญชนก ตันสุทัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 13
64097697840 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 12 เดือน (นางสาวอลิสา ชัยวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 14
64097699444 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัสดุ จำนวน 12 เดือน (นางสาวศิริญากร ผลแย้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 13
64097701527 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัสดุ จำนวน 12 เดือน (นางสาวสายชล อินทรักษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 14
64097702051 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัสดุ จำนวน 12 เดือน (นางสาวปิยทัศน์ กานต์ฉลองชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 14
64097702363 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัสดุ จำนวน 12 เดือน (นางสาวจตุพร เรียงวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 13
64097702582 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัสดุ จำนวน 12 เดือน (นางสาวจรุญรัตน์ สีนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 12
64097702800 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัสดุ จำนวน 12 เดือน (นางสาวชฎารัตน์ บรรธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-28 12
64047131958 ซื้อSodium Iodine (I-131) Solution จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 13
64087405651 ซื้อเตาเผา 1200 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 12
64097429123 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างเทคนิค จำนวน 12 เดือน (นายเสนอ สมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 10
64097451276 เช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับองค์ประชุม (จำนวน 12 เดือน) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 12
64097528321 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นางสาวศันสนีย์ ภู่กลั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 12
64097541921 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 13
64097558414 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นางสาววัลภา ชนะมาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 13
64097570825 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 91 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 13
64097576240 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 12 เดือน (นางสาวรพีพรรณ ทองประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 13
64097582967 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (นายอุดมศักดิ์ สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 13
64097612428 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ของ สทน. องครักษ์ (จำนวน 10 ตัว) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 13
64097641597 จ้างทำความสะอาด งานแม่บ้านและงานสวนประจำ สทน. องครักษ์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 2 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-27 14
64097051716 ซื้อล้อรถโฟล์คลิฟท์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-22 15
64097062634 จ้างจัดทำวิดีทัศน์แนะนำ สทน. องครักษ์ (สำนักงานใหญ่) รูปแบบวิดีโอ และวิดีโอ 360 องศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-22 16
64097087423 จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย สทน. องครักษ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-22 15
64097247289 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักการเงินและบัญชี จำนวน ๑๒ เดือน (นางสาวณัตตยา เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-22 14
64097259956 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักการเงินและบัญชี จำนวน ๑๒ เดือน (นางสาวณัชชา ดวงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-22 15
64097474474 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่และทรัพย์สินของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-22 16
64087313106 จ้างจัดทำชุดนิทรรศการเผื่อแพร่ข้อมูลของ สทน. โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-21 14
64087478344 จ้างพิมพ์หนังสือแนะนำสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ภาษาไทย จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-21 15
64097039797 จ้างจัดทำชุดความรู้เพื่อการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเรื่อง เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-21 15
64097063613 จ้างจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-21 14
64097390699 ซื้อแผ่นวัดรังสีประจำตัวบุคคลชนิด OSL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Based on Beryllium Oxide) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-21 15
64097478942 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-21 14
64097153467 จ้างรวบรวมข้อมูลและแสดงผลของคุณภาพน้ำบาดาล ระดับน้ำบาดาล ไอโซโทปน้ำบาดาลและน้ำฝน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-19 16
64097213167 จ้างติดตั้งวัสดุกำบังรังสี จำนวน 1 งาน และซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบสำหรับงานถ่ายภาพรังสีนิวตรอน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-19 17
64097266778 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-19 15
64097266834 ซื้อปั๊มสุญญากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-19 14
64097266936 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-19 14
64097270171 ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 3200 กรัม) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 4200 กรัม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-19 14
64097287489 ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-19 14
64097221618 จ้างวิเคราะห์ BIOINFORMATIC ANALYSIS SERVICE จำนวน 4 งาน และจ้างวิเคราะห์ WHOLE GENOME SEQUENCING SERVICE จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-18 15
64097033574 จ้างเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ผ่านสื่อออนไลน์ของ สทน. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-17 15
64097294608 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่อง WDXRF ยี่ห้อ Bruker รุ่น S8 Tiger จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-17 16
64097153921 ซื้อชุดหลอดบรรจุตัวอย่าง สำหรับเครื่องย่อยตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-16 14
64097256385 จ้างปรับปรุงตู้ผลิต I131 MIBG for Therapy จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-16 13
64097266911 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-16 15
64097164577 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-14 16
64097266381 จ้างจัดส่งเภสัชภัณฑ์รังสีแก่รพ.ในกรุงเทพฯและปริมณฑล(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-14 17
64087467000 จ้างทำของที่ระลึกสำหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-13 16
64097194844 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ( ๓๐ กล่อง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-10 15
64087282674 ประกวดราคาจ้างจ้างทำแบบจำลองการไหลของน้ำบาดาลของพื้นที่เจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-09 14
64087451597 ประกวดราคาจ้างทำชุดแม่พิมพ์เครื่อง Survey meter จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-09 15
64097008787 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฎิบัติการ ศูนย์ฉายรังสี คลองห้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-08 15
64097169346 จ้างจ้างบริการสนันสนุนระบบ ERP (Consulting and Technical Support) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-08 16
64097205624 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานสำหรับศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-08 14
64077316244 จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์ รูปแบบ Motion Graphic 2D แนะนำโครงการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-07 17
64087482606 จ้างจัดทำชุดเผยแพร่ความรู้นิวเคลียร์กับงานโบราณคดี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-07 16
64087682177 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-06 15
64097011914 จ้างโครงการต่ออายุสิทธิในการปรับปรุงและดูแลซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูลกลางระดับองค์กร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-06 14
64097013031 ซื้อแผ่นวัดรังสีโอเอสแอลและอุปกรณ์ จำนวน 6,230 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-04 14
64087313106 จ้างผลิตชุดนิทรรศการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-03 15
64087327385 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานสำหรับศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-03 15
64087623428 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบโครงสร้างใต้น้ำ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-03 16
64097019484 ประกวดราคาจ้างเหมารถบัสรับ - ส่ง พนักงาน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-03 16
64097053216 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-03 17
64087320498 ประกวดราคาซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-02 15
64087495635 ประกวดราคาจ้างจัดส่งเภสัชภัณฑ์รังสี สำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพและต่างจังหวัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-02 16
64087502491 ประกวดราคาซื้อMo-99/Tc-99m Generator จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-02 15
64087550067 ซื้อชุดแผ่นฟิลเตอร์ทดสอบคุณภาพลำรังสีเอ็กซ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-02 16
64087347617 จ้างจัดหาวัสดุสำหรับตรวจวัดกัมมันตรังสีจากวัสดุก่อสร้างและหมอนยางพาราในประเทศไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-01 18
64087405756 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-01 15
64087406544 ซื้อแผ่นโพลีเอทิลีนผสมโบรอน 15% จำนวน 13 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-01 18
64087417323 ซื้อฉากเรืองรังสีชนิด 6LiF/ZnS จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-01 16
64087581121 ซื้อPSMA-11 Peptide (GMP grade) จำนวน 2 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-01 19
64087681408 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-01 14
64077253827 ซื้อHydrazino nicotinyl Try-Octreotide (HYNIC-TOC) จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-31 18
64087561233 ซื้อชุดตรวจสอบ Bacterial Endotoxin แบบ Single test ประกอบด้วย LAL single test จำนวน 20 กล่อง และสารมาตรฐาน CSE จำนวน 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-30 19
64087456308 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฉายรังสีประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
2021-08-29 16
64087308219 ซื้อสารละลายไอโอดีน-131 จำนวน 51 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-27 15
64087557643 ซื้อChromatography paper (ITLC-SG) 4.5นิ้ว x 12นิ้ว 50 s/Box จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-27 15
64077544429 ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 330 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-08-26 15
64087283851 จ้างจัดฝึกอบรมประจำปี หลักสูตร Line Manager as a HR Manager จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-25 15
64077499072 ซื้ออะไหล่สำรองเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและระบบสายพานลำเลียง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-20 16
64087102777 ซื้อกระบอกสูบลม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-20 16
64067506525 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 11 สทน. จตุจักร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-18 14
64087294420 จ้างจัดฝึกอบรมประจำปี หลักสูตร Design Thinking for TINT Service Excellence จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-18 14
64077097569 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-13 15
64077229491 ซื้อชุดแผ่นวัดรังสี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-11 16
64087046687 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-10 14
64077458325 จ้างจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีแกมมา โดยไอโซโทปรังสี Co-60 สทน.องครักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-06 15
64087084488 จ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 21 สทน. องครักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-06 14
64077106146 จ้างบำรุงรักษาและงานตรวจสอบความถูกต้องของห้องสะอาด (Clean Room) อาคาร 14, 15 และ 19 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (จตุจักร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-05 17
64077152257 จ้างทำกล่องใส่ยา 5 ขวด จำนวน 4,500 ชิ้น และสติ๊กเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-05 16
64087075629 จ้างบริการสนันสนุนระบบ ERP (Consulting and Technical Support) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-05 15
64067419939 ซื้ออะไหล่เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-04 16
64077025350 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-03 14
64077122394 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ พร้อมค่าขนส่งและค่าจัดเรียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-03 16
64067563008 จ้างปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 18 สทน.คลองห้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-02 15
64077438707 จ้างจัดหาบริการการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ Articulate 360 Teams จำนวน 5 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-07-30 14
64077158838 ซื้อSpare parts Consumables 3000 NC Analyses จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-07-23 14
64067158887 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ สทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงระยะเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-07-21 15
64077104376 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศและงานอื่นๆ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-07-21 17
64067400704 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 104 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-07-14 16
64077079405 จ้างทำอุปกรณ์วัดระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำแบบส่งข้อมูลระยะไกล จำนวน 6 ชุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-07-14 15
64037443070 ซื้อระบบความมั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่สถานีเฝ้าระวังส่วนกลางพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-07-09 16
64067548833 จ้างตรวจประเมินระบบ ISO450012018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-07-08 15
64067003506 ซื้อSodium Iodine (I-131) Solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-07-01 15
64067149234 ซื้อMethylen diphosphonic acid (MDP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-30 16
64067397254 ซื้อหัววัดรังสีแกมมาชนิดโซเดียมไอโอไดด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๔ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-28 22
64067141211 จ้างทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum Website) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-23 14
64057449481 จ้างปรับปรุงเว็บไซด์ www.tint.or.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-21 15
64067283470 จ้างตรวจประเมิน ISO90012015 (Surveillance Visit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-21 14
64067140187 ซื้อตู้อบลมร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-18 18
64067139072 ซื้อวัสดุสำหรับสร้างระบบลำเลียงน้ำยางเพื่อวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอน จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-16 14
64067140347 จ้างทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Nuclear E-Library) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-16 16
64057228244 ซื้อTRODAT จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-11 15
64057325772 จ้างวิเคราะห์อัตราส่วนของไอโซโทป 13C, 15N, 18O จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-11 16
64057350223 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-11 16
64057086059 จ้างสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด Conductivity sensors และ TOC sensors จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-08 15
64057351540 Sterile funnel with membrane จำนวน 10 กล่อง และ Soybean Casein Digest Broth จำนวน 10 แพ็ค
2021-06-08 15
64057190793 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องกรองความกระด้างน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-07 16
64057242650 จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) (จำนวน 3 เครื่อง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-07 14
64057247809 ซื้อReference material USGS48 จำนวน 1 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-04 14
64057248984 ซื้อหัวพันธุ์ทิวลิป (ขนาด 12+) จำนวน 22,200 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-04 18
64057373888 จ้างซ่อม Plant Growth Chamber ให้ใช้ได้ในงานเพาะปลูกพืชในงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสี จำนวน 1 ชุด 2 เครื่องพ่วงกัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-04 15
64057406771 ซื้อยีสต์โปรตีน ขนาด 25 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-04 14
64057250225 ซื้อสายนำสัญญาณ RG214 จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-02 14
64057295939 ซื้อวัสดุสำหรับงานบริการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-02 16
64057174590 จ้างซ่อมและทาสีบ่อเครื่องปฎิกรณ์ฯ (ด้านใหญ่) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-31 16
64047445879 จ้างรื้อถอนเตาเผากาก สทน. บางเขน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-25 15
64057079529 ซื้อEnriched Samarium-152 Oxide โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-25 15
64057084647 จ้างซ่อมแซมตู้ปฏิบัติการรังสีสูงและงานติดตั้งถุงมือกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-24 17
64047429335 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-20 16
64047114071 จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำ จากถังพักน้ำบนหลังคาอาคารของ สทน. องครักษ์ จำนวน 14 อาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-18 16
64057036312 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-14 17
64047283586 ซื้อSpare parts Consumables 3000 NC Analyses จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-12 17
64047284703 ซื้อSpare parts Consumables 3000 OH Analyses จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-12 16
64047377571 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีและห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี อาคาร ๒๐ ศูนย์ฉายรังสี สทน. องครักษ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-11 16
64047245130 จ้างจัดทำโปสเตอร์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของศูนย์ไอโซโทปรังสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-29 15
64047204488 จ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 5 งวด (นางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-28 15
64047253516 ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Science Direct ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-28 16
64047282052 ซื้อรำข้าวสาลี จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-28 14
64047251102 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสถาบันฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-27 15
64047320060 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องนับรังสีจากแสงวับแบบเหลว (LSC) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-27 15
64037467791 ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-04-26 15
64047320490 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 24 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-23 16
64037029369 ประกวดราคาจ้างพัฒนาช่องทาง Social Media ของ สทน.ครบวงจร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-04-08 15
64047002483 จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการอาคาร 15 และงานซ่อมแซมดาดฟ้าอาคาร 19 สทน.จตุจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-08 15
64047004056 จ้างเปลี่ยน Compressor และอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-08 15
64037558146 จ้างปรับเทียบเครื่องมือวัด ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-05 14
64037199848 ประกวดราคาจ้างทำโครงการสื่อสารความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่ชุมชน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-31 19
64037463441 จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบปรับอากาศของ อาคาร 10 ชั้น 2 สทน.องครักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-31 14
64037527489 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติการนักวิจัยโครงการฯ จำนวน 6 เดือน (นางสาว ชลธาร ชูวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-31 14
64037530348 จ้างเก็บตัวอย่างผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อ monitoring รายเดือน จำนวน 6 เดือน (นายศราวุธ บุราณรมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-31 15
64037435146 ซื้อDOTATATE Peptide (GMP-grade) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-30 15
64037436335 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของ ไอโอดีน-131 capsule ในระหว่างการให้สารเภสัชรังสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-30 15
64037371291 ซื้อชุดรางม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลงแบบเรียบ จำนวน 5 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-29 14
64037440868 ซื้อวัสดุอะไหล่สำรองของระบบวัดและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-29 15
64037540507 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-29 15
64037181564 จ้างปรับปรุงบ่อเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-26 16
64037435046 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยกัญชงและกัญชา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-26 14
64037018261 ประกวดราคาจ้างสร้างสถานีสื่อสารออนไลน์ผ่าน YouTube Channel ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-22 18
64037165462 จ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน ๖ เดือน (นางสาวปริญญา ปาสานะโก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-22 14
64037171990 จ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน ๖ เดือน (นางสาวอชิรญาณ์ เขียวหนู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-22 14
64037268275 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-22 15
64027459929 จ้างเพื่อศึกษาสำรวจสถานที่ที่มีศักยภาพต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-18 17
64027385618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสาตรวจวัดอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-15 13
64037262694 จ้างจัดกิจกรรม พิธีปล่อยแมลงวันผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-15 13
64037075941 ซื้อฟิล์มสำหรับถ่ายภาพด้วยรังสีในงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ และน้ำยาล้างฟิล์ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-12 13
64037171763 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-12 14
64037099815 ซื้อพาเลทไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-11 14
64037146068 จ้างปรับปรุงระบบบริหารการเดินเครื่องและการใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ ปปว.-1/1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-11 15
64027328469 จ้างซ่อมระบบควบคุมเครื่องฉายรังสีแกมมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-10 13
64037157096 จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-10 13
64027405569 จ้างล้างถังเก็บน้ำดีใต้ดินและดาดฟ้า 8 อาคาร ภายใน สทน. องครักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-09 14
64037100993 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) งานบริการสอบเทียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-09 14
64037050575 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก
2021-03-08 13
64027469494 จ้างจัดส่งเภสัชภัณฑ์รังสีจากศูนย์ไอโซโทปรังสี สทน. จตุจักร ไป รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี จำนวน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-05 15
64037004356 จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานฉายรังสีอัญมณี/ผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-05 16
64027456767 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-04 13
64027344472 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-03 14
64027061453 จ้างพัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
2021-02-25 18
64027250749 ซื้อวัสดุ จำนวน 88 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-25 14
64027345739 จ้างปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคาร 7 สทน. องครักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-25 13
64027313805 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-24 14
64017154957 ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ๖ ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-23 14
64027060651 ซื้ออะไหล่เครื่องฉายรังสีแกมมาใช้กับกระบอกสูบลม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-23 13
64027229818 จ้างเตรียมตัวอย่างสำหรับการใช้วัดกัมมันตรีงสีในวัสดุก่อสร้าง พร้อมติดรหัสตัวอย่าง จำนวน 1,240 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-23 15
64017489381 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมการบริการประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-19 15
64027032959 ประกวดราคาซื้อเครื่อง Capillary Electrophoresis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-19 14
64027303500 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 9 และอาคาร 11 สทน. จตุจักร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-19 15
64027180206 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผลิตที่อาคาร ๑๙ สทน. บางเขน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
2021-02-16 13
64017147581 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-15 14
64027121330 ซื้อแบตเตอรรี่สำรองไฟฟ้า (Leoch) ขนาด 12V,55 Ah จำนวน 80 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-15 14
64027226536 เช่าเครื่องดูดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-15 14
64017482848 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัด-รับสัญญาณ DAQ จากการทดลองชุดอุปกรณ์ควบคุมความดันอัตโนมัติ Mass flow meter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-11 16
64017488794 ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้าศักย์สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-11 13
64017321964 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ็ค จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-10 14
64017372825 จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคาร ๑ สทน. องครักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-10 15
64027029952 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคาร สทน.องครักษ์, คลอง 5 และจตุจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-10 14
64027110897 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-10 14
64017553916 จ้างทำภาชนะบรรจุสารรังสี จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-08 13
64027003161 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-08 15
64017320962 ซื้อสารมาตรฐาน Cs-137 จำนวน ๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-03 14
64017314701 จ้างดูแลรักษาเชิงป้องกันสำหรับระบบอ่านแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-02 17
64017205115 ประกวดราคาจ้างจ้างสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-01 15
64017320492 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-28 19
64017271338 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-27 13
64017273566 ซื้อกระเป๋าสำหรับขนส่งสารเภสัชรังสีแกลเลียม-68 จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-26 14
64017316979 ซื้อฝาถังเหลือง วัสดุ PP จำนวน 15,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-26 15
64017037639 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำอาคาร 1 สทน. องครักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-20 13
64017176174 จ้างเหมาปฎิบัติงานผู้ช่วยนักการเงินและบัญชี จำนวน 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-20 15
64017249035 ซื้อPSMA-11 Peptide (GMP grade) จำนวน 2 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-19 14
64017056518 ซื้ออะไหล่เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-15 15
64017021980 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-14 14
64017035401 ซื้อMethyl eugenal จำนวน 100 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-13 15
64017017525 ซื้อกล่องบรรจุแผ่นวัดรังสี จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชิ้น และคลิปหูหนีบติดบัตร จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-11 4738
64017022606 ซื้อแผ่นวัดรังสีโอเอสแอลและอุปกรณ์ จำนวน 4,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-11 14