Get Adobe Flash player

งานบริการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี

 หลักการและเหตุผล

          เทคโนโลยีด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินความสามารถของบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสามารถในการดำเนินการทดสอบได้อย่างมีความสามารถทัดเทียมกัน และไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

          หน่วยประกันคุณภาพ สทน. ได้จัดทำระบบคุณภาพเพื่อการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 และอ้างอิงตามรูปแบบการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9712:2012

“สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มุ่งมั่นเป็นหน่วยรับรองบุคลากร

ด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายตามมาตรฐานสากล โดยคณะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  

ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เป็นกลาง และเป็นธรรม”

-  เอกสารเผยแพร่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

-  เอกสารเผยแพร่ รูปแบบการรับรอง

-  ประกาศผลสอบ (New !!!)

   หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถยื่นความจำนงค์ขอสอบซ่อมภาคทฤษฎี และ/หรือ ภาคปฏิบัติ ได้อีก 2 ครั้ง โดยขอสอบซ่อมเฉพาะในภาค/ส่วนที่สอบไม่ผ่าน เช่น สามารถขอสอบซ่อมภาคทฤษฎี เฉพาะส่วนความรู้เฉพาะทั้งนี้ การสอบซ่อมจะกระทำได้หลังการทดสอบครั้งแรกไปแล้วอย่างน้อย 30 วัน และต้องไม่เกิน 2 ปี 

-  ตารางกำหนดการทดสอบ (สอบซ่อม ครั้งที่ 1/2560)

 ครั้งที่ 
  สาขา/ระดับ     ช่วงเวลารับสมัคร     วันสอบทฤษฎี    วันสอบปฏิบัติ     หมายเหตุ    
1.   การถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1   1-20 พฤษภาคม 2560  26 พฤษภาคม 2560                -                
  •  ตารางกำหนดการทดสอบอาชีพบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ประจำปี 2560 (สอบซ่อม)

-  สถานที่ในการทดสอบ (สอบซ่อม ครั้งที่ 1/2560)

สถานที่สอบทฤษฎี ห้อง 402 ชั้น 4 อาคาร 12 สทน. บางเขน 

-  รายชื่อผู้สมัคร สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1 ครั้งที่ 1/2560 

-  รายชื่อผู้สอบและผู้คุมสอบ ประจำปี 2560 

วิธีการยื่นเอกสารการสมัครสำหรับผู้ขอรับการรับรองครั้งแรก

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับการรับรอง ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

o ยื่นคำขอด้วยตัวเองที่สถาบัน ผ่านสำนักงานส่วนหน้า (Tint One-stop service) 

                    ณ อาคาร 9 ชั้น 1 สทน.บางเขน โทร. 02-4019889 ต่อ 5990 สายตรง 02-5790743 โทรสาร 02-5790220

o ยื่นคำขอผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ทางอีเมล (ตามที่ระบุในช่องทางการสื่อสาร)

**หากคำขอรับการรับรองบุคลากร และเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน : เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอชำระค่าบริการ ทางอีเมล/โทรสาร หรือช่องทางอื่นที่ผู้ยื่นคำขอสะดวก**

แบบคำขอรับรองบุคลากรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมในการขอรับการทดสอบ

    ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าบริการ ตามที่สถาบัน กำหนด ดังนี้

 รายการ   อัตราค่าบริการ   
 ค่าบริการรับรองบุคลากรสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1     4,000 บาท*
 ค่าบริการรับรองบุคลากรสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 2
    7,750 บาท*
 ค่าสอบซ่อมภาคทฤษฎี     1,000 บาท
 ค่าสอบซ่อมภาคปฏิบัติ     3,200 บาท

หมายเหตุ *ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากสถาบันฯ ได้รับการรับรองตามาตรฐาน ISO/IEC17024:2012 จาก สมอ. 

            **ใบรับรองนี้มีอายุ 2 ปี และสามารถนำใบรับรองมาขอรับการทดสอบรับรองบุคลากรตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17024:2012 ภายหลังสถาบันฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

-  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

หน่วยประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 5920/1131 โทรสาร 037-392913

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.tint.or.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.