Get Adobe Flash player

งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์ หอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์


          การตรวจวิเคราะห์หอกลั่นโดยอาศัยคุณสมบัติของรังสีแกมมาที่สามารถทะลุผ่านตัวกลางภายในหอกลั่น โดยปริมาณความเข้มของรังสีที่ผ่านขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุตัวกลางนั้นๆ เป็นการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมี เพื่อตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างภายในหอกลั่น และสภาวะการผลิตภายในหอกลั่น ที่เป็นต้นเหตุทำให้ไม่สามารถกลั่นผลผลิตได้ตามความต้องการทั้งคุณภาพและปริมาณ การตรวจวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์นี้สามารถทราบผลได้ทันที และดำเนินการได้โดยไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิต ผลการตรวจวิเคราะห์หากเกิดความผิดปกติของโครงสร้างภายในหอกลั่น ก็สามารถวางแผนเตรียมการจัดหาอุปกรณ์ที่เสียหายไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และหากสภาวะการผลิตผิดปกติ ก็สามารถปรับปัจจัยการผลิต ลดการสูญเสียวัตถุดิบ ที่เป็นต้นทุนการผลิตลง การวิเคราะห์หอกลั่นเป็นส่วนหนึ่ง ของการให้บริการทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการซ่อมบำรุงอีกด้วย

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  1. ขอรับบริการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการและแจ้งรายละเอียดของหอกลั่น พร้อมทั้งวันที่ต้องการให้เข้าทำงาน
  2. ผู้ขอรับบริการกรอกรายละเอียดใน แบบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์หอกลั่นน้ำมัน (FM-NSC-23)
  3. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์หอกลั่นและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจวิเคราะห์หอกลั่นน้ำมัน (column gamma scanning) FM-NSC-23.DOC

อัตราค่าบริการ

การตรวจวิเคราะห์หอกลั่น

60,000

บาท/หอ/วัน

หมายเหตุ: ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สถานที่ติดต่อ

งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์ หอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทรศัพท์ : 02-401-9889 ต่อ 1902,037-392-945,037-392-901-6 ต่อ 1552

โทรสาร :,037-392-945

Email;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.