Get Adobe Flash player

งานบริการฉายรังสี

 

 enlightened  ศูนย์ฉายรังสีเปิดให้บริการฉายรังสีผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ดังนี้ 

 • ปริมาณรังสีต่ำ - ปานกลาง  ทุกวันพฤหัสบดี  สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
 • ปริมาณรังสีสูง    ทุกวันพฤหัสบดี  สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน

      

ศูนย์ฉายรังสีให้บริการฉายรังสีแกมมาแก่บุคคลทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถฉายรังสีนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น ผลิตผลทางการเกษตร อาหารแปรรูป อาหารสัตว์ สมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น   โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการฉายรังสีดังนี้

 1. ยับยั้งการงอก (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 1 กิโลเกรย์)
 2. ชะลอการสุก (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 2 กิโลเกรย์)
 3. ควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลง (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 2 กิโลเกรย์)
 4. ลดปริมาณปรสิต (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 4 กิโลเกรย์)
 5. ยืดอายุการเก็บรักษา   (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 7 กิโลเกรย์)
 6. ลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค  (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 10 กิโลเกรย์)
 7. การปลอดเชื้อ (สเตอริไลเซชัน) (ปริมาณรังสีระหว่าง 10 – 50 กิโลเกรย์)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารเผยแพร่การฉายรังสี

 

ขั้นตอนขอรับการบริการฉายรังสี

 1. ลูกค้า Download แบบฟอร์มสัญญาบริการฉายรังสีและแบบฟอร์มใบคำขอฉายรังสี (FM-01) ได้ที่ หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร
 2. กรอกรายละเอียดในสัญญาบริการฉายรังสี และแนบเอกสารตามที่สัญญาระบุพร้อมประทับตราทุกฉบับแล้วนำส่งสัญญาบริการฉายรังสีและเอกสารแนบทั้งหมด มายังศูนย์ฉายรังสีด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์
 3. ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบคำขอฉายรังสี (FM-01) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม ได้แก่
  • ชื่อผู้ขอฉายรังสี บริษัทผู้ขอฉายรังสี เบอร์โทรศัพท์ - E-amil / โทรสาร
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ ขนาดกล่องหรือขนาดบรรจุ
  • จำนวนกล่อง น้ำหนักต่อกล่อง น้ำหนักรวม 
  • วันที่ต้องการฉายรังสี วัตถุประสงค์ของการฉายรังสี
  • ปริมาณรังสีที่ต้องการ ต่ำสุด - สูงสุด (กิโลเกรย์) และสภาพการเก็บรักษา
  • พร้อมทั้งลงชื่อและตำแหน่งผู้ขอฉายรังสี
 4. ส่งแบบฟอร์มใบคำขอฉายรังสี (FM-01) ให้ศูนย์ฉายรังสี โดยทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 02-577-1945 ,  02-577-4809 ก่อนวันที่ต้องการฉายรังสีอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อให้ทันต่อการดำเนินงาน
 5. หากลูกค้าต้องการหนังสือรับรองการฉายรังสีแกมมา ให้ Download ใบคำขอรับหนังสือรับรองการฉายรังสีแกมมา (FM-126) แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งให้ศูนย์ฉายรังสีพร้อมกับแบบฟอร์มใบคำขอฉายรังสี (FM-01) ทุกครั้ง โดยทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 02-577-1945 ,  02-577-4809
 6. ศูนย์ฉายรังสีจะทำใบประเมินราคาเบื้องต้น และรายละเอียด วัน-เวลาในการรับ-ส่งผลิตภัณฑ์ แล้วส่งกลับให้ลูกค้าเพื่อยืนยันการให้บริการ หากลูกค้ายืนยันการขอรับบริการให้ลูกค้าลงนามในใบประเมินราคาแล้วส่งกลับมาให้ศูนย์ฉายรังสีก่อนวันนัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 วันทำการ
 7. ในกรณีฉายรังสีผลไม้สดส่งสหรัฐอเมริกา ศูนย์ฉายรังสีจะตอบกลับ แบบฟอร์มใบคำขอฉายรังสี (FM-01) เพื่อเป็นการยืนยันการให้บริการ รวมถึงแจ้งวัน-เวลาในการรับ-ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อฉายรังสี
 8. กรณีที่ลูกค้ายังไม่เคยขอรับบริการกับศูนย์ฉายรังสี หากสะดวก ลูกค้าควรนำผลิตภัณฑ์และรูปแบบการบรรจุมาให้ดูก่อนการขอรับบริการฉายรังสี เพื่อทำการศึกษาและวางรูปแบบการฉายรังสีก่อนการฉายรังสีจริง ทั้งนี้เพื่อให้การบริการฉายรังสีมีคุณภาพมากขึ้น
 9. กรณีสินค้าที่เป็นอาหาร จะต้องแสดงฉลากอาหารฉายรังสีที่ได้รับเลขสารบบของอาหารฉายรังสีจาก อย.แล้ว บนผลิตภัณฑ์ และให้นำสำเนาใบ สบ. 5 ส่งให้แก่ศูนย์ฉายรังสีเมื่อทำการยื่นขอรับบริการฉายรังสีอาหารนั้นๆ
 10. การยกเลิกงานของลูกค้าหรือทางศูนย์ฉายรังสีเป็นผู้บอกยกเลิกงานนั้น จะต้องกระทำการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ฉายจริง 1 วันทำการ และหากลูกค้ารายใดทำการยกเลิกงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อเดือน ทางศูนย์ฉายรังสีจะไม่พิจารณาจัดตารางการฉายรังสีให้ในการขอรับบริการครั้งต่อไป

 

 

การบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการฉายรังสี

1.ควรเป็นกล่องลูกฟูกหนา 5 ชั้น หรือเป็นกล่องลูกฟูกที่มีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถวางซ้อนกันได้หลายชั้นโดยไม่บุบหรือยุบตัว

2.บรรจุผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่กล่อง ไม่ควรมีพื้นที่ว่าง หรืออัดแน่นจนกล่องเสียรูปทรง

3.น้ำหนักต่อกล่องไม่ควรหนักจนเกินไป หรือควรมีน้ำหนักต่อกล่องประมาณ 10 กก.

 

ตัวอย่างการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

Picture 011IMG 0019

เธเธฃเธเธเน.เธเธธเนเธเธเธดเธ 20.00 เธเธp019

เธ.เธ.เธเธดเธเธฒ เนเธเธเธเธนเธฅ105 1Picture 069

Picture 072เนเธเธทเนเธญเธซเธกเธนเธเธ

 

 

ตัวอย่างการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง

Picture_061.jpgPicture_059.jpg

 

 photo7.jpgphoto6.jpg

 

 IMG9.jpgIM8.jpg

 

วิธีการทดสอบที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสี

Absorbed dose

        Range (kGy)

วิธีการทดสอบ

ชนิดของตัววัดปริมาณรังสี

5-50 ISO/ASTM 51276 : 2012 (E) Standard Practice for Use of a Polymethylmethacrylate Dosimetry System Red-Perspex 4034
1-15 ISO/ASTM 51275:2004Practice for use of a radiochromic film dosimetry system Nylon Thin Film (FWT-60-00)
0.1-1.0

ISO/ASTM 51540:2004 Practice for use of a radiochromic liquid dosimetry system

Opti-Chromic (FWT-70-83M)

 

ดาวน์โหลดเอกสารการขอรับบริการฉายรังสี

 

ดาวน์โหลดแผนที่

 

 

ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

37 หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-401-9889  ต่อ 6101 - 6105 หรือ 02-577-4168

โทรสาร   02-577-1945   หรือ 02-577-4809          Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.